Warning: Declaration of action_plugin_navi::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/navi/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_tag::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/tag/action.php on line 22

Warning: Declaration of action_plugin_archiveupload::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/archiveupload/action.php on line 40

Warning: Declaration of action_plugin_authad::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/authad/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/columns/action.php on line 27

Warning: Declaration of action_plugin_alignment::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/alignment/action.php on line 37
Zajímavé odkazy a akce [FO]

Warning: Declaration of syntax_plugin_comment::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/fo/lib/plugins/comment/syntax.php on line 42

Warning: Declaration of syntax_plugin_comment::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/fo/lib/plugins/comment/syntax.php on line 43

Zajímavé odkazy a akce

Zde jsou odkazy na několik zajímavých stránek s fyzikální a zážitkově pedagogickou tématikou.

Ústřední výbor FO

Korespondenční semináře

Olympiády

Turnaj mladých fyziků

Soutěž, která se zaměřuje na skupiny nejtvořivějších mladých lidí ze středních škol. Oganizátorem v České republice je člen ÚK FO doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., z Katedry fyziky Pedagogické fakulty Univerzit Hradec Králové. Tato soutěž každým rokem vyvrcholí mezinárodním kolem. Dlaší informace o soutěži najdete na:

SOČ - Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Soustředění studentů středních škol na Cikháji

Soustředění studentů středních škol na Cikháji je několikadenní akce pořádaná Ústavem fyzikální elektroniky v rekreačním středisku Masarykovy univerzity na Cikháji pod Žákovou horou. Soustředění se koná obvykle v polovině září, informace o dalším ročníku jsou zasílány a registrace zájemců probíhá již v červnu. Těžištěm soustředění jsou přednášky a demonstrační experimenty s fyzikální tematikou, vybrané a připravené vždy k určitému společnému tématu. Soustředění se pravidelně zúčastňují studenti i učitelé ze středních škol z celé Moravy a Slezska.

Soustředění bylo v letošním roce čtyřdenní a konalo se ve dnech 13. – 17. září 2010 pod názvem FYZIKA NAD ATMOSFÉROU aneb KONEC RAKETOPLÁNU, KONEC JEDNÉ EPOCHY. Přednášky, semináře, experimenty se zabývaly fyzikou kosmických letů, raketových motorů, fyzikou vyšších vrstev atmosféry, vlivem pobytu v kosmickém prostoru na člověka, historií kosmonautiky i novými astronomickými objevy.

Programy minulých ročníků a bohatou fotogalerii naleznete zde

Popularizace vědy

First Step to Nobel Prize in Physics (První krok k Nobelově ceně za fyziku)

Mezinárodní soutěž organizuje Fyzikální ústav Polské akademie věd pro studenty středních škol mladší 20 let. Každý soutěžící může předložit buď jednu práci anebo více prací, není naopak přípustné, aby jedna práce měla více autorů. Všechny práce musí být sepsány v angličtině. Soutěžní práce se musejí týkat fyziky nebo témat přímo souvisejících s fyzikou a musejí mít výzkumný charakter.

EUSO, European Union Science Olympiad (Přírodovědná olympiáda Evropské unie)

European Union Science Olympiad se za každou zemi účastní nejvýše dva tříčlenné týmy složené ze sedmnáctiletých a mladších fyziků, chemiků a biologů. Soutěž byla založena v roce 2002 Michaelem Cotterem z Irska na podporu vzdělávání v přírodních vědách s cílem oslovit co nejvíc mladých vědeckých nadějí, podpořit jejich odborný růst a vzájemné setkávání spojené se srovnáním znalostí a praktických dovedností. V letošním roce se EUSO zúčastnilo 21 zemí, které vyslaly celkem 42 týmů (v dosavadní historii soutěže rekordní počet). V České republice probíhá výběr účastníků na základě úspěšnosti v předmětových olympiádách (fyzikální, chemické a biologické) a soutěžní týmy jsou definitivně vybrány během přípravného a výběrového kursu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

QUANTA

QUANTA je mezinárodní soutěž v přírodních vědách, matematice, astronomii a počítačových vědách. Organizuje ji od roku 1994 City Montessori School, Lucknow v Indii; je to největší střední škola na světě s 37 000 žáky. V současné době se soutěže zúčastňují až sedmičlenné týmy ze 40 zemí světa. Soutěž má sedm oborů: (1) debata – rozvíjení schopnosti diskuse na aktuální společenské téma, (2) přírodní vědy – znalostní zkouška z fyziky, chemie, biologie, astronomie, (3) matematika – znalostní zkouška z matematiky a logiky, (4) test inteligence, (5) programování – vypracování programu podle zadání, (6) robotika a fyzikální aplikace – v roce 2009 šlo o vytvoření modelu lodi schopného plavby a manévrování, (7) porozumění – v roce 2009 vytvoření sochy z dílů starých počítačů. Lze očekávat, že v soutěži se budou stále více prolínat přírodní vědy a technika.

Informace o soutěži Vám poskytne doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

ČEZ

Počínaje ročníkem 2010/2011 se generálním partnerem fyzikální olympiády stávají Skupina ČEZ a Nadace ČEZ. Partnerství s těmito společnostmi uzavřela Jednota českých matematiků a fyziků na následujících 5 let. Zajímavé informace a nabídku různých materiálů najdete např. na těchto stránkách:

Vysokoškolské studium fyziky

Věci související ...

odkazy.txt · Poslední úprava: 2010/10/12 18:06 autor: Pavel Řehák
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0