Dějiny gymnázia

Česky: Stručné dějiny gymnázia

English: The history of the Grammar School

Deutsch: Aus der Geschichte des Gymnasiums

Français: Historique

Stručné dějiny gymnázia

Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše 14 je nejstarším českým gymnáziem v Brně a spolu s olomouckým i na Moravě. Bylo založeno roku 1867 a hned od počátku se stalo zdrojem vědeckého i uměleckého života a předstupněm vysokého učení v Brně. Profesoři gymnázia byli většinou velmi erudovaní odborníci a často položili základy vědeckého bádání ve svých disciplínách.

Gymnázium si brzy získalo pověst přísné a náročné školy a jeho příznivý vývoj narušila až první světová válka. Tehdy budova sloužila jako vojenská nemocnice, mnoho profesorů i žáků bylo povoláno do vojenské služby a řada z nich položila život v boji za svobodu českého národa. Stejně těžce zasáhla školu i fašistická okupace.

Po válce bylo vyučování obnoveno již 24. května 1945, ale po několika letech klidné existence přišly další problémy. V roce 1961 bylo gymnázium „dáno do klidu“ a k jeho obnovení došlo až v roce 1969. Tehdy se také změnil charakter školy, původně klasické gymnázium se stalo gymnáziem matematickým. V roce 1984 byla změna dovršena, neboť škola byla zařazena do sítě gymnázií se zaměřením na matematiku. Toto období, které trvá až do současnosti, je charakterizováno vynikajícími úspěchy studentů především v matematice a fyzice (vítězové mezinárodní a fyzikální olympiády, studijní pobyty v zahraničí i úspěšné studium na vysokých školách). Gymnázium již několik let patří mezi nejlepší střední školy v celé České republice (např. v úspěšnosti přijetí na vysoké školy), což svými průzkumy potvrzují i oficiální školské orgány a instituce.

Ohlédneme-li se zpět do minulosti, můžeme konstatovat, že neexistuje prakticky žádný společenský, vědecký či umělecký obor, ve kterém by někdo ze studentů, absolventů nebo profesorů nevynikl. Tak například v literatuře to byli František Bartoš, Karel Čapek, Vilém Mrštík, Petr Bezruč, Milan Kundera, básníci Ivan Blatný, Zdeněk Rotrekl a Josef Suchý, překladatel z klasických jazyků Ferdinand Stiebitz a historik Brna František Šujan. V přírodních vědách vynikli Karel Absolon, Edvard Formánek, František Koláček, Antonín Vašíček a další. V medicíně to byl například zakladatel onkologického ústavu na Žlutém kopci Jaroslav Bakeš, v psychologii Robert Konečný, ve výtvarném umění malíř Alfons Mucha a Ondřej Sekora, v teologii brněnský biskup Karel Skoupý nebo současný biskup litoměřický Jan Koukl, v politice syn zakladatele Lidových novin Jaroslav Stránský, v hudbě nejvýznamnější český skladatel druhé poloviny 20. století Jan Novák a mnoho dalších. Z těch nejmladších jsou úspěšní např. šachista Pavel Blatný, krasobruslařky Kateřina Mrázová a Radka Kovaříková, senátor Jiří Zlatuška nebo rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Snad tedy můžeme bez nadsázky říci, že Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně je škola se slavnou minulostí, ale i nadějnou přítomností a budoucností.

The history of the Grammar School

 The Grammar School at 14 trida Kapitana Jarose is the oldest Czech Grammar School in Moravia. It was founded in 1867 and it has encouraged and developed scientific and artistic talents and skills of generations of students ever since. It was the forerunner of the University of Brno. As a rule, its teachers were well educated specialists, who set high standards for their students. They often initiated the scientific research in their fields of study.

Within a short time the Grammar School came to be reputed as the institution providing excellent secondary education. Unfortunately, the promising development was violently interrupted when World War I broke out. During the war the school building housed a military hospital. What is more, many teachers and students joined the army and many of them died in the struggle for liberation and independence of their homeland. Twenty years later the school suffered a similarly painful loss under the fascist occupation.

The school started again on 24 May 1945, but soon it had to face other serious problems. The Grammar School was closed in 1961 and it was not opened until 1969. Its specialization changed then. It was no more the Grammar School focusing on classical languages and humanities, it became the very opposite, the Grammar School focusing on mathematics. Sciences, mainly mathematics, physics and computer studies, have been the core of the school schedule since then. In 1984 the school was officially recognized and registered as the Grammar School specializing in mathematics. The school can boast brilliant students of mathematics and physics who have won international olympiads. Moreover, some graduates have been given scholarships by foreign colleges and universities. The annual research and statistics done and issued by the Ministery of Education prove that this institution ranks among the best Czech Grammar Schools, for example the rate of graduates admitted to universities and colleges of further education always nears the top of the chart.

It is a pleasure to say that there is no branch of knowledge or activity some of our students have not excelled at. The school takes pride in dozens of famous and successful graduates. The world of literature, art and humanities has been conquered by linguist Frantisek Bartos, writers Karel Capek ,Vilem Mrstik, Petr Bezruc or Milan Kundera, poets Ivan Blatny, Zdenek Rotrekl or Josef Suchy, classical languages translator Ferdinand Stiebitz, one of the best Czech composers of the 2nd half of the 20th century Jan Novak or Brno historian Frantisek Sujan. Karel Absolon, Edvard Formanek or Frantisek Kolacek were distinguished Czech scientists. Another graduate, Josef Bakes, founded the Institute of Oncology on Zluty kopec. Psychologist Robert Konecny, painters Alfons Mucha or Ondrej Sekora, the late Brno bishop Karel Skoupy, Jan Koukl, the bishop of Litomerice, or Jaroslav Stransky, the son of the founder of Lidove noviny, belonged to the school's graduates, too. The rector of Masaryk University Jiri Zlatuska studied here. Some recent graduates successfully represented this country abroad at various sports events. They were, for example, chess player Pavel Blatny, or figure skaters Radka Kovarikova or Katerina Mrazova.

All this information suggests that we have the right to say that this Grammar School is not only the institution with the glorious past, but that it also has the respectable present and the prolific future.

Aus der Geschichte des Gymnasiums

Das Gymnasium in der Kapitän - Jaros - Straße 14 ist das älteste tschechische Gymnasium in Brno und zusammen mit einem in Olomouc auch das älteste in Mähren. Es wurde im Jahre 1867 gegründet und gleich von Anfang an wurde es zu einer Quelle des wissenschaftlichen und künstlerischen Lebens und zu einer Vorstufe der Hochschule in Brno. Die Lehrer des Gymnasiums waren zumeist hochgebildete Fachleute, die oft Grundlagen für wissenschaftliche Forschungen in ihren Disziplinen gelegt haben.

Das Gymnasium gewann bald den Ruf einer strengen und anspruchsvollen Schule, und seine günstige Entwicklung wurde erst durch den Ersten Weltkrieg gestört. Damals diente das Schulgebäude als Militärkrankenhaus, viele Lehrer und Schüler wurden zum Militärdienst einberufen und nicht wenige von ihnen gaben im Kampf für die Freiheit des tchechischen Volkes ihr Leben.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Unterricht schon am 24. Mai 1945 wieder aufgenommen, aber nach einigen Jahren ruhigen Bestehens kamen neue Probleme. Im Jahre 1961 wurde das Gymnasium sozusagen „in Ruhe gestellt", und zum Wiederbeginn des Unterrichts kam es erst im Jahre 1969. Zu dieser Zeit wurde auch der Charakter der Schule geändert, und aus dem ehemaligen klassischen wurde stufenweise ein mathematisches Gymnasium. Im Jahre 1984 wurde die Umwandlung abgeschlossen, indem die Schule in das Netz der Gymnasien mit Orientierung auf Mathematik eingegliedert wurde. Die Entwicklung der Schule seit deiser Zeit nun ist charakterisiert durch ausgezeichnete Erfolge der Schüler vor allem in Mathematik und Physik (Sieger in den internationalen mathematischen und physikalischen Olympiaden, Studienaufenthalte im Ausland und erfolgreiches Hochschulstudium). Das Gymnasium gehört seit einigen Jahren zu den besten Mittelschulen in der ganzen Tschechischen Republik (z.B. was die Zahl der an Hochschulen aufgenommenen Abiturienten angeht), was durch Untersuchungen auch der offiziellen Schulbehörden und Institutionen bestätigt wird.

Wenn wir auf die Vergangenheit zurückblicken, können wir feststellen, dass es so gut wie kein gesellschaftliches, wissenschaftliches oder künstlerisches Fach gibt, in dem nicht jemand von unseren Schülern, Absolventen oder Lehrern Hervorragendes geleistet hätte. In der Literatur und den geisteswissenschaftlichen Fächern waren es zum Beispiel der Sprachwissenschaftler Frantisek Bartos, die Schriftsteller Karel Capek, Vilem Mrstik, Petr Bezruc, Milan Kundera, die Dichter Ivan Blatny, Zdenek Rotrekl und Josef Suchy, der Übersetzer aus den klassischen Sprachen Ferdinand Stiebitz und der Historiker von Brno, František Sujan. In den Naturwissenschaften haben Bedeutendes geleistet Karel Absolon, Edvard Formanek, Frantisek Kolacek und andere. Aus dem Bereich der Medizin wäre zu nennen Jaroslav Bakes, der Gründer der onkologischen Anstalt in Brno auf dem Zluty kopec, und aus der Psychologie Robert Konecny. Herausragende Persönlichkeiten waren oder sind in der bildenden Kunst die Maler Alfons Mucha und Ondrej Sekora, in der Theologie der Brünner Bischof Karel Skoupy oder der gegenwärtige Bischof von Litomerice, Jan Koukl, in der Politik der Sohn des Gründers der Zeitung „Lidove noviny", Jaroslav Stransky, in der Musik Jan Novak, der bedeutendste tschechische Komponist der 2. Hälfte des 20. Jhs. und viele andere. Von den Jüngsten sind erfolgreich z.B. der Schachspieler Pavel Blatný, die Eiskunstläuferinnen Katerina Mrazova and Radka Kovarikova oder der gegenwärtige Rektor der Masaryk - Universität in Brno, Jiri Zlatuska.

Ohne zu übertreiben können wir wohl sagen, dass das Gymnasium in der Kapitän-Jaros-Straße in Brno eine Schule so wohl mit einer ruhmvollen Vergangenheit als auch mit einer hoffnungsvollen Gegenwart und Zukunft ist.

Historique

Le lycée de la rue Capitaine Jaros 14 est le lycée tchèque le plus ancien de Brno et avec celui de Olomouc il est aussile le plus ancien de Moravie. Il a été fondé en 1867 et dès le début il est devenu la source de la vie sciéntifique et culturelle et en même temps le degrés initial des Hautes Etudes. Les enseignants du lycée étaient en majorité des spécialistes très érudits dont certains ont établi les fondements des recherches scientifiques dans leurs propres disciplines. 

Le lycée a rapidement acquis une renommée d'une école sérieuse et exigeante dont le développement positif n'a été perturbé que par la Grande guerre, où le bâtiment du lycée a servi d'hôpital militaire, beaucoup de professeurs et d'élèves ont été appelés sous les drapeaux, nombre d'eux ont sacrifié leur vie pour la liberté de la nation tchèque. De la même façon la vie du lycée a été frappée par l'occupation fasciste.

L'enseignement a repris dès le 24 mai 1945. Après quelques années d'existence pacifique et studieuse, de nouveaux troubles ont suivi. En 1961 les statuts du lycée ont été abandonnés pour ne reprendre qu'en 1969. A cette époque l'enseignement du lycée changeait – l'école d'orientation classique devenait l'école de mathématiques. En 1984 cette évolution d'enseignement s'acheva par l'intégration du lycée au réseau des écoles d'orientation de mathématiques. Cette période qui s'étend jusqu'à nos jours se caractérise par de grands succès de la part des élèves surtout en mathématiques et physique (ils sont vainqueurs des olympiades internationales en mathématiques et physique, ils suivent des séjours d'études à l'étranger et font des études supérieures couronnées de succèes). Depuis quelques années déjà le lycée fait partie des meilleures écoles secondaires de la République Tchèque ce qui est confirmé par les organes officiels ainsi que par les institutions scolaires.

En se tournant sur le passé, nous pouvons constater qu'il n'existe aucune discipline sociale, scientifique ou artistique dans laquelle certains des anciens élèves ou professeurs n'excellent pas. Par éxemple dans le domaine de la littérature et des sciences humaines c'est le linguiste Frantisek Bartos, les écrivains Karel Capek, Vilem Mrstik, Petr Bezruc, Milan Kundera, les poètes Ivan Blatny, Zdenek Rotrekl et Josef Suchy, le traducteur des langues classiques Ferdinand Stiebitz et l'historien de Brno Frantisek Sujan. Dans le domaine des sciences naturelles Karel Absolon, Edvard Formanek, Frantisek Kolacek, Antonin Vasicek et bien d'autres. En médecine ce sont p. ex. le fondateur de l'hôpital et de l'institut de recherche contre le cancer Jaroslav Bakes, en psychologie Robert Konecny, en art plastique les peintres Alfons Mucha et Ondrej Sekora, en théologie l'évêque de Brno Karel Skoupy ou l'évêque actuel de Litomerice Jan Koukl, en politique le fondateur du journal Lidove noviny (le Journal populaire) Jan Stransky, en musique Jan Novak, le compositeur le plus important de la deuxième moitié du 20ee siècle, et beaucoup d'autres. Parmi les plus jeunes il faut citer le joueur d'échecs Pavel Blatny, les patineuses artistiques Katerina Mrazova et Radka Kovarikova et le recteur de l'Université Masaryk Jiri Zlatuska.

Nous pouvons donc dire sans exagération que si le Lycée de la rue Capitain Jaros a connu un passé glorieux, sa renommée se poursuit jusqu'à nos jours et garantit un avenir prometteur.