Úprava přijímacích zkoušek pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2023/2024

Napsal uživatel marba dne 27.01.2023 - 11:16

Žáci-cizinci (zpravidla z Ukrajiny), kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, mají nárok podle Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MŠMT-29772-2022-1 na tyto úpravy přijímacích zkoušek:

  • Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka na žádost zákonného zástupce žáka.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro jejich vzdělávání na gymnáziu, se ověří rozhovorem před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Jejich umístění v pořadí všech uchazečů se provede na základě jejich umístění v tzv. redukovaném pořadí všech uchazečů, které nezohledňuje jejich výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka.

O prominutí je třeba požádat písemně (vzor žádosti zde).

  • Právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině.

O konání zkoušky v ukrajinštině je třeba požádat písemně (vzor žádosti zde).

  • Navýšení časového limitu školní přijímací zkoušky obecných studijních předpokladů o 25% a použití překladového slovníku při této zkoušce – jen osmileté studium

O tuto úpravu není třeba žádat, škola ji provede automaticky.

Pokud žák-cizinec žádá o některou z uvedených úprav, doloží k žádostem i kopii rozhodnutí o udělení dočasné ochrany.