Údaje o loňském přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení se řídilo vyhláškou č. 353/2016 v platném znění. Uchazeči mohli podat 2 přihlášky ke studiu, a pokud se hlásili na studijní obory s maturitní zkouškou, museli vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které připravila a vyhodnotila společnost CERMAT. Těm, kteří zkoušky konali dvakrát, byl pro přijímací řízení na obou školách započten lepší výsledek jak ze zkoušky z českého jazyka, tak ze zkoušky z matematiky. Přijatí uchazeči byli rozděleni ke studiu podle zaměření tříd, které bylo určeno školními vzdělávacími programy. Při rozdělování žáků bylo přihlédnuto k zájmu uchazeče v závislosti na celkovém umístění – lépe umístěným uchazečům bylo přednostně vyhověno v jejich konkrétním zájmu o zaměření třídy. Úmysl studovat na dané škole vyjádřili uchazeči odevzdáním zápisových lístků. Uchazeči, kteří se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolali, byli na neobsazená místa přijati na základě autoremedury podle pořadí při přijímacím řízení.

Všichni uchazeči byli přijati v 1. kole přijímacího řízení.

Údaje o přijímacím řízení jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

  čtyřleté studium osmileté studium
  matematika všeobecné matematika všeobecné
přihlášených 24 150 127 319
zúčastněných 24 150 127 318
přijatých po 1. kole 5 55 30 30
zapsaných po 1. kole 5 27 20 11
přijatých na odvolání 0 28 11 15
zapsaných celkem 5 55 31 26

Datum poslední revize dokumentu: 14. 1. 2019