Brněnské ulice nazvané po profesorech a absolventech

Úvodem

Názvosloví ulic, náměstí, nábřeží, mostů, parků, čtvrtí, sídlišť a veřejných prostranství vůbec má význam především orientační a administrativně správní. Přesto se však do něho promítá i dobové nazírání na hodnoty a nelze se divit, že při velkých společensko-politických změnách dochází téměř současně i ke změnám v názvu ulic. Je totiž všeobecně známo, že právě v převratných revolučních dnech patří k prvním emocionálním veřejným činům strhávání nebo přelepování názvů ulic a institucí jako výraz prudce změněného názoru na předešlou ideologii. Takových zlomových událostí zažilo Brno velmi mnoho, a proto je názvosloví ulic pestré, bohaté a zajímavé.

1. Z historie správního členění města Brna a vývoje názvosloví brněnských ulic a náměstí

Pro výhodnou polohu bylo území dnešního Brna osídleno již od doby kamenné. Město Brno vzniklo jako obchodní středisko v podhradí hradu přemyslovských údělných knížat v 11. století, městská práva získalo v roce 1243. Od roku 1641 bylo hlavním městem Moravy, později země Moravskoslezské (do r. 1948). Původní osada se s největší pravděpodobností rozkládala poblíž brodu přes řeku Svratku a už od 13. století se začala nazývat Staré Brno. Rovněž na východní straně špilberského kopce a kolem dnešní Měnínské brány byla osada domácího usedlého obyvatelstva. Všechny tyto osady v první polovině 13. století natolik splynuly, že vytvořily silnou samostatnou hospodářskou, správní i kulturně-společenskou jednotku - město.

Ve 14. století už bylo Brno rozděleno do čtyř částí (kvartálů): Brněnského, Veselého, Běhounského a Měnínského. Středověké pojmenování brněnských ulic vycházelo především z účelového a orientačního hlediska (Horní tržiště, Uhelný trh, Za radnicí apod.). Dalším orientačním prvkem bylo od 16. století značení domů, tzv. domovní znamení. Ta se užívala až do 70. let 18. století, kdy bylo patentem císařovny Marie Terezie (19. 7. 1770) nařízeno číslování domů, které v Brně proběhlo koncem roku 1775.

Důležitým mezníkem byl výnos Moravského místodržitelství ze dne 24. 5. 1867, navazující na císařský patent z roku 1775, jímž se stanoví zásady pro následné zcela nové zavedení názvů ulic a nového systému číslování domů. Zásady shrnuté stručně do pěti hlavních bodů jsou v podstatě platné dodnes. V té době se v uličním názvosloví začínají objevovat jména tehdy uznávaných osobností, tedy tzv. honorifikační dedikce.

Za I. světové války došlo k přejmenování ulic ve prospěch osobností z řad císařské rodiny a sboru velících generálů. Teprve rok 1918 a vznik Československa vytvořily předpoklady k českému pojmenování ulic, když předtím to byly názvy německé nebo německo-české.

Nacistická okupace Brna zanechala své tragické stopy i na uličním názvosloví. Zavedla především bezpodmínečnou dvojjazyčnost názvů s předností němčiny a postupně odstranila všechna jména, která by mohla připomínat kulturní, politický a sociální pokrok a národní vědomí.

Po skončení II. světové války se tehdejší Revoluční národní výbor v Brně začal už v srpnu 1945 zabývat návrhem na přejmenování a pojmenování brněnských ulic, jichž tehdy bylo 1043, aby z nich sňal nacistický nádech názvů. Dne 25. 9. 1945 byl návrh schválen a postupně uváděn v život. K přejmenování některých ulic pak došlo ještě po roce 1948, především u jmen politiků první republiky.

Poslední velké změny, které se dotkly více než dvou set ulic, proběhly v letech 1990 - 1996 po tzv. sametové revoluci v roce 1989. V současné době se město soustřeďuje převážně už jen na pojmenování nových ulic nebo dosud nepojmenovaných prostranství. K 1. 1. 2003 je v městě Brně registrováno celkem 1721 ulic (ročně přibývá 9 - 10 nových ulic).

2. Názvy ulic po profesorech prvního českého gymnázia v Brně

Všeobecně se považuje za čest a vyznamenání, když se jméno určité osobnosti objeví v názvu ulice, neboť tato již zmíněná honorifikační dedikce vyjadřuje, čeho si společnost v dané době váží a co staví na přední místa v žebříčku hodnot.

Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše je nejstarším českým gymnáziem v Brně a na Moravě. Již po svém založení v roce 1867 se stalo centrem českého vědeckého a kulturního života v Brně. První profesoři byli většinou vynikající vědci a řada z nich dosáhla světového věhlasu. Zásluhy některých byly oceněny tím, že jejich jmény byly pojmenovány brněnské ulice, mnoho dalších by si takové ocenění ještě zasloužilo.

Nyní uvedeme v abecedním pořadí ulice podle tohoto schématu:

Název ulice
Katastrální území
PSČ
Vývoj názvů ulic od začátku existence
Stručný medailónek osobnosti, podle níž je ulice pojmenována
Doba působnosti na Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše
Snímky ulic sousedících s třídou Kapitána Jaroše


Ulice: BARTOŠOVA
Katastrální území: Černá Pole
PSČ: 602 00
  1884 Linhardtgasse (Linhardtova)
1919 Bartošova (Bartošgasse)
1939 Linhartgasse - Linhartova
1945 Linhartova
1946 Bartošova
 
František Bartoš (1837 - 1906)

Vůdčí reprezentant moravské kultury a vědy v poslední čtvrtině 19. století. Národopisec a etnograf, spisovatel, autor učebnic pro vyučování češtině, nadšený vlastenec.

Profesor gymnázia v letech 1869 - 1888.

 
Bartošova ulice sousedí se západním křídlem budovy Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše


Ulice: CHLUPOVA
Katastrální území: Ponava
PSČ: 602 00
  1948 Chlupova (podle Joži Chlupa) 
1995 Chlupova (podle Jana Chlupa) 
 
Jan Chlup (1884 - 1968)

Učitel, sociální pracovník, zakladatel a první ředitel Ústavu pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce. 

Profesor gymnázia v letech 1933 - 1934.


Ulice: KAMENÍČKOVA
Katastrální území: Žabovřesky
PSČ: 616 00
  1930 Kameníčkova (Kameníčekgasse) 
1939 Kameníčekgasse - Kameníčkova
1945 Kameníčkova
 
František Kameníček (1856 - 1930)

Historik, editor pramenů k dějinám Moravy, skvělý organizátor. Člen České akademie, Královské společnosti nauk, řádný profesor na brněnské technice, předseda Moravského muzejního spolku. 

Profesor gymnázia v letech 1893 - 1923, ředitel gymnázia v letech 1907 - 1923.


Ulice: KUDELOVA
Katastrální území: Černá Pole
PSČ: 602 00
  1884 Van der Strass-gasse
1919 Gymnazijní (Gymnasiumgasse) 
1939 Gymnasiumgasse - Gymnasijní
1939 Van der Strass-gasse - Van
1945 ulice Van der Strassa
1946 Kudelova
 
Josef Kudela (1886 - 1942)

Přední historik 1. odboje, sokolský organizátor, spisovatel, spolupracovník a životopisec T. G. Masaryka. 

Umučen nacisty v roce 1942 v Osvětimi. 

Profesor gymnázia v letech 1922 - 1941, ředitel gymnázia v letech 1937 - 1941.


Pohled z parku na náměstí 28. října do ulice Kudelovy, která sousedí s východním křídlem budovy Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše


Ulice: RYŠÁNKOVA
Katastrální území: Černá Pole
PSČ: 613 00
  1932 Kouty (Im Winkel) 
1939 Im Winkel - Kouty
1945 Kouty
1946 Ryšánkova
 
Maxmilián Ryšánek (1890 - 1942)

Středoškolský profesor, doktor práv a filozofie, organizátor tzv. Dělnické akademie, popraven nacisty v Kounicových kolejích za účast v odboji. 

Profesor gymnázia v letech 1928 - 1929.


Ulice: SEDLÁKOVA
Katastrální území: Stránice
PSČ: 602 00
  1927 Sedlákova (Sedlákgasse) 
1939 Sedlákgasse - Sedlákova
1942 Gottfried - Keller - Gasse - ulice Gottfrieda Kellera
1945 Gottfrieda Kellera
1946 Sedlákova
 
Jan Sedlák (1871 - 1924)

Brněnský historik a vlastivědný badatel, teolog, neohrožený vlastenec, přední znalec Husa a jeho učení. 

Profesor gymnázia v letech 1899 - 1907.


Ulice: ŠUJANOVO NÁMĚSTÍ
Katastrální území: Trnitá
PSČ: 602 00
  1927 náměstí Pestalozziho (Pestalozziplatz) 
1939 Pestalozziplatz - náměstí Pestalozziho
1945 Pestalozziho náměstí
1946 Šujanovo náměstí
 
František Šujan (1859 - 1944)

Historik Brna, vydal monografii Dějiny Brna (1902), autor několika středoškolských učebnic dějepisu, 20 let předseda Muzejního spolku. 

Profesor gymnázia v letech 1890 - 1907.


Ulice: TICHÉHO
Katastrální území: Žabovřesky
PSČ: 616 00
  1907 Merhautova (Merhautgasse) 
1932 Jaroslava Tichého (Jaroslav - Tichý - Gasse) 
1939 Jaroslav - Tichý - Gasse - Jaroslava Tichého
1945 Jaroslava Tichého

1946 Tichého

 
Jaroslav Tichý, vl. jménem František Rypáček (1853 - 1917)

Historik, spisovatel a básník. Redigoval vydávání Vlastivědy moravské, pracoval v redakci Časopisu Matice moravské. Byl oficiálním básníkem Prvního českého gymnázia. 

Profesor gymnázia v letech 1878 - 1887 a 1896 - 1917.


Ulice: TRAUBOVA
Katastrální území: Černá Pole
PSČ: 602 00
  18. století Hotergasse
1867 Huttergasse (Hutterova, též Hutterská) 
1919 Hutterova (Huttergasse) 
1939 Huttergasse - Hutterova
1945 Hutterova
1946 Traubova
 
Hugo Traub (1879 - 1942)

Významný historik (národního obrození), básník a kulturní pracovník, z rasových důvodů umučený nacisty v koncentračním táboře. 

Profesor gymnázia v letech 1904 - 1906.


Ulice: VAŠKOVA
Katastrální území: Židenice
PSČ: 615 00
  1923 Vaškova (Vašekgasse) 
1939 Vašekgasse - Vaškova
1945 Vaškova
 
Antonín Vašek (1829 - 1880)

Radikální slezský buditel, otec Petra Bezruče. Vědec moderního typu, odvážně vystoupil proti pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského. 

Profesor gymnázia v letech 1873 – 1880


Ulice: ZELENÉHO
Katastrální území: Žabovřesky
PSČ: 616 00
  1875 Janova zmola (Johannes - Schlucht) 
1924 Zeleného (Zelenýgasse) 
1939 Zelenýgasse - Zeleného
1945 Zeleného
 
Josef Zelený (1824 - 1886)

Brněnský malíř a ilustrátor, na Slovanském gymnáziu vyučoval téměř dvě desítky let kreslení, mezi jeho žáky byl i Alfons Mucha. 

Vyučoval nepovinné kreslení v letech 1867 - 1886.


Ulice: ZATLOUKALOVA
Katastrální území: Ivanovice
PSČ: 621 00
  1976 Zatloukalova (po Antonínu Zatloukalovi) 

1991 Zatloukalova (po Jaroslavu Zatloukalovi)

 
Jaroslav Zatloukal (1905 - 1958)

Brněnský středoškolský učitel, významný moravský básník - modernista, usilující o nový slovní tvar a odstín slov. V jeho poezii se mísí náboženské cítění s cestovatelskými zážitky. 

Profesor gymnázia v letech 1950 - 1951.


Na závěr uvedeme vývoj názvu ulice, na níž gymnázium leží.

Ulice: TŘÍDA KAPITÁNA JAROŠE
Katastrální území: Černá Pole
PSČ: 602 00
  1867 Aleegasse (Alejní, též V aleji, Stromořadní, Stromořadí) 
1893 Schmerlingstrasse (Schmerlingova) 
1919 třída Legionářů (Legionärgasse) 
1939 Legionärgasse - třída Legionářů
1940 Aleestrasse - V aleji
1945 V aleji
1946 třída Legionářů
1950 třída Kapitána Jaroše
 
Otakar Jaroš (1912 - 1943)

Kapitán čs. armády a důstojník čs. jednotky v bývalém Sovětském svazu, padl v bitvě u Sokolova.

 
Budova gymnázia v roce 2004

Poznámka: Ve stručných medailóncích uvedených osobností jsou pouze základní údaje. Podrobnější informace o životě a práci jmenovaných profesorů najdete ve II. dílu edice TRADICE GYMNÁZIA, nazvaném Síň tradic nebo v dalších publikacích, které vydalo Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše.

3. Brněnské ulice pojmenované po absolventech gymnázia

Pocty, že jejich jmény jsou nazvány některé brněnské ulice, dosáhla také řada absolventů nebo studentů gymnázia. Uvádíme jejich přehled a krátké charakteristiky uvedených osobností. I při pečlivém sestavování se mohlo stát, že seznam není úplný nebo není úplně přesný. Bylo třeba porovnat více než deset tisíc absolventů (tolik už má gymnázium abiturientů), a proto musíme ocenit i pomoc studentů nepovinného předmětu Vybrané kapitoly z dějepisu (T. Bělehrada, T. Liškutína, J. Brettschneiderové, M. Siroginové, G. Kučerové, D. Šlapákové, L. Švaříčkové, D. Dittrichové, T. Kostečkové, A. Ďurigové, J. Pačesa, J. Poláka), kteří se na této práci podíleli.

Ulice: Absolonova
Katastrální území: Komín
Osobnost: Karel Absolon (abs. 1897) - geolog, krasový badatel, prehistorik, zakladatel Anthroposu


Ulice: Bezručova
Katastrální území: Staré Brno
Osobnost: Petr Bezruč (abs. 1885), vlastním jménem Vladimír Vašek - český básník, syn slezského buditele Antonína Vaška, nazývaný bard slezského lidu

Ulice: Blatného
Katastrální území: Žabovřesky
Osobnost: Lev Blatný (abs. 1912) - básník, prozaik, literární a divadelní kritik, dramaturg Národního divadla v Brně


Karel Absolon

Petr Bezruč

Lev Blatný


Ulice: Bratří Čapků
Katastrální území: Veveří
Osobnost: Karel Čapek (studoval v letech 1905 - 1907) - ve světě nejznámější český spisovatel, dramatik, novinář, estetik a filozof

Ulice: Bratří Mrštíků
Katastrální území: Husovice
Osobnost: Vilém Mrštík (studoval v letech 1876 - 1884) - prozaik, dramatik, literární kritik a překladatel, autor Pohádky máje a dramatu Maryša (s bratrem Aloisem)

Ulice: Burianovo náměstí
Katastrální území: Žabovřesky
Osobnost: Adolf Burian (abs. 1911) - úředník města Brna, umučený nacisty za účast v odboji

Ulice: Davídkova
Katastrální území: Chrlice
Osobnost: Felix Maria Davídek (abs. 1940) - tajně vysvěcený biskup, zakladatel podzemní katolické univerzity, vězněn za svůj protikomunistický postoj

Ulice: Došlíkova
Katastrální území: Židenice
Osobnost: Bohuslav Došlík (abs. 1930) - lékař, vězněn nacisty, zahynul při plavbě lodi „Cap Arcona“

Ulice: Fišova
Katastrální území: Černá Pole
Osobnost: Peregrin Fiša (abs. 1909) - brněnský právník, český národní a spolkový pracovník

Ulice: Florianova
Katastrální území: Královo Pole
Osobnost: Jan Florian (abs. 1916) - lékař, světově uznávaný embryolog a histolog, zastřelen nacisty v koncentračním táboře Mauthausen


Karel Čapek

Vilém Mrštík

Jan Florian


Ulice: Galandauerova
Katastrální území: Sadová
Osobnost: Max Galandauer (abs. 1928) - právník, umučený fašisty v koncentračním táboře za odboj

Ulice: Herbenova
Katastrální území: Líšeň
Osobnost: Jan Herben (abs. 1878) - novinář, publicista, spisovatel, redaktor Lidových novin

Ulice: Herčíkova
Katastrální území: Královo Pole
Osobnost: Ferdinand Herčík (abs. 1924) - biofyzik, radiolog, zakladatel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně

Ulice: Chládkova
Katastrální území: Žabovřesky
Osobnost: František Chládek (abs. 1915) - policejní úředník, umučený nacisty v Kounicových kolejích za odboj

Ulice: Janouškova
Katastrální území: Černá Pole
Osobnost: Josef Janoušek (abs. 1899) - právník, vrchní soudní rada Nejvyššího soudu v Brně, první náměstek starosty města Brna

Ulice: Jílkova
Katastrální území: Židenice
Osobnost: Vojtěch Jílek (abs. 1927) - lékař, sociální pracovník, náčelník Čsl. Orla, popraven nacisty pro účast v odboji

Ulice: Kallabova
Katastrální území: Žabovřesky
Osobnost: Jaroslav Kallab (abs. 1898) - právník, děkan Právnické fakulty a rektor Masarykovy univerzity, organizátor péče o děti a mládež

Ulice: Kalvodova
Katastrální území: Stránice, Pisárky
Osobnost: Alois Kalvoda (studoval v letech 1889 - 1892) - malíř - krajinář, grafik expresivně symbolického stylu, redaktor


Jan Herben

Ferdinand Herčík

Alois Kalvoda


Ulice: Kladivova
Katastrální území: Černá Pole
Osobnost: Bohumil Kladivo (abs. 1907) - profesor geodézie na ČVUT, sokolský činovník, pracoval v JČSMF, zemřel na následky věznění nacisty

Ulice: Konečného náměstí
Katastrální území: Veveří
Osobnost: Alois Konečný (abs. 1878) - právník, učitel a senátor, podporoval výchovné poslání školy a volební právo žen

Ulice: Koutného
Katastrální území: Líšeň
Osobnost: Josef Koutný (abs. 1927) - filozof a teolog, ředitel Sušilových kolejí, zastánce lidských práv, ubit při výslechu státní bezpečností

Ulice: Krkoškova
Katastrální území: Černá Pole
Osobnost: Pankrác Krkoška (studoval v letech 1871 - 1874) - učitel, novinář, první redaktor Rovnosti

Ulice: Křivého
Katastrální území: Královo Pole
Osobnost: Miroslav Křivý (abs. 1914) - lékař, prof. Lékařské fakulty v Bratislavě a MU v Brně, umučen v roce 1942 v Mauthausenu

Ulice: Muchova
Katastrální území: Černá Pole
Osobnost: Alfons Mucha (studoval v letech 1873 - 1877) - český malíř, grafik a návrhář, přední představitel evropské secese

Ulice: Poláčkova
Katastrální území: Líšeň
Osobnost: František Poláček (abs. 1920) - lékař, sociální pracovník, funkcionář Červeného kříže, prokázal statečný postoj za okupace

Ulice: Porhajmova
Katastrální území: Židenice
Osobnost: Stanislav Porhajm (abs. 1928) - úředník, člen Obrany národa, umučen nacisty

Ulice: Pulkrábkova
Katastrální území: Jehnice
Osobnost: Josef Pulkrábek (abs. 1906) - zvěrolékař, bakteriolog, odborník na diagnostiku nemocí koní

Ulice: Slovákova
Katastrální území: Veveří
Osobnost: Alois Slovák (abs. 1878) - středoškolský profesor, kněz a badatel, iniciátor založení Mohyly míru u Slavkova


Pankrác Krkoška

Alfons Mucha

Alois Slovák


Ulice: Tenorova
Katastrální území: Židenice
Osobnost: Jan Tenora (abs. 1881) - kněz, brněnský kanovník u sv. Petra, kulturní pracovník, moravský historik

Ulice: Trávníčkova
Katastrální území: Zábrdovice
Osobnost: František Trávníček (abs. 1907) - jazykovědec, bohemista, člen ČASA, jeden z předních legislativců českého jazyka

Ulice: Wurmova
Katastrální území: Stránice
Osobnost: Miloš Wurm (abs. 1911) - zahynul jako francouzský legionář na samém konci I. světové války u Vouziers v Ardenách

Ulice: Žilkova
Katastrální území: Řečkovice
Osobnost: František Žilka (abs. 1890) - prof. bohoslovecké fakulty, přítel T.G.M., autor Dějin světových náboženství, překladatel Nového zákona z řečtiny


František Trávníček

Miloš Wurm

František Žilka


Na závěr

Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, celoživotní dílo některých profesorů i absolventů bylo oceněno také tím, že jejich jménem byly pojmenovány brněnské ulice a mnoho dalších by si takové ocenění jistě zasloužilo.

I když si škola samozřejmě nemůže přičítat nějaké rozhodující zásluhy na dosažených úspěších absolventů, je faktem, že všichni prošli školními lavicemi gymnázia a že už jen tato skutečnost by např. pro současné studenty mohla znamenat nejen dobrý pocit sounáležitosti k celé gymnazijní obci, ale i motivaci k dosažení určitých vyšších cílů v životě.

Místo dalších komentářů citujme z článku světoznámého malíře Alfonse Muchy „Vzpomínky na Brno“, který napsal do almanachu k 60. výročí založení gymnázia (str. 79) o svém studiu na gymnáziu: „Proto chovám ve své duši vzpomínku na Brno jako vzácný poklad a vzpomínku na svého profesora Zeleného jako na druhého svého otce, který mi otevřel dveře do nového života. Kudy mne vedla cesta dále, to je ovšem kapitola jiná. Ale ať vedla po květných lučinách, ať po bodavém strništi, ať nádhernými háji, ať mrazivými pouštěmi - nikdy nezapadla hvězda, která mi vyvstala v Brně a která neustává mi svítit na můj cíl.“

Touto prací o brněnských ulicích pojmenovaných po profesorech a absolventech gymnázia zároveň vyplňujeme mezeru, která dosud v publikacích o historii a tradicích gymnázia byla.

Prameny a literatura

[1] Flodrová, M.: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů, Brno, 1997

[2] Webové stránky Magistrátu města Brna

[3] Sborník: První české gymnasium v Brně, Brno, 1967

[4] Hanáková, A. a kol.: Obory, v nichž vynikli profesoři a absolventi gymnázia - I. část, Brno, 2002

[5] Programy a ročenky Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně